Lit Tie-Words jo tekst oersette
| Thússide | Kontakt | Trochkeppelings |

Tie-Words

Tie-Words, foar teksten fan it Nederlânsk nei it Frysk

nea mei in wurd ferlegen – nea om in wurd ferlegen

Jo teksten oersetten yn it Frysk?

Wy wenje yn in moaie provinsje mei in eigen kultuer en in skoandere eigen taal! As Friezen hawwe wy de kâns om ús te ûnderskieden yn ‘e wrâld!

Lykwols; de Limburchske ûndersiker Geart Driessen mient dat oer tweintich jier it Frysk as taal ferdwûn is, hy hoecht dêr net gelyk yn te krijen!

It Frysk moat oer tweintich jier net weiwurde blinder!

As it oan Tie-Words leit sille wy alle war dwaan om it Frysk sa geef mooglik troch te jaan en oer te dragen oan ús neiteam!

Troch jo teksten by Tie-Words oersette te litten yn it Frysk, kinne ek jo in bydrage dwaan!

Tie-Words kin dat fansels goed en yn geef Frysk of goed en (as jo dat leaver hawwe) yn wat minder geef Frysk foar jo regelje.