Lit Tie-Words jo tekst oersette
| Thússide | Kontakt | Trochkeppelings |

Tie-Words

Referinsjes

Van Wankum & De Vries
Zuster!
Feddema Recreatie Service

Nijsgjirrich Frysk

Myn Webside - Us priuwkes-side
Praat mar Frysk - Mei in tútsje fan Doutzen
Wikipedy - De frije ensyklopedy
De Jong Grûn en Grien
MK+ Project- en drukwerkbegeleiding

Wetterspetters

Maritieme Academie Harlingen
Stichting Gehandicapten Watersport Grou

Hjoeddeisk Nijs

Omrop Fryslân
De Grouster